logo bip

Czas wygenerowania treści 2024-07-18 13:42:05

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości jest wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną, która pełni funkcję:

- Instytucji Pośredniczącej II Stopnia we wdrażaniu RPO WSL 2007-2013,

- Instytucji Pośredniczącej we wdrażaniu RPO WSL 2014-2020.

Szczegółowe informacje nt.  uregulowań prawnych stanowiących podstawę działalności naszej Instytucji znajdą Państwo poniżej w części PODSTAWA PRAWNA DZIAŁALNOŚCI ŚCP.

KTO JEST ADRESATEM NASZYCH DZIAŁAŃ?

Przedsiębiorcy sektora mikro, małych, średnich i dużych firm zainteresowani pozyskaniem wsparcia w ramach RPO WSL 2014-2020 (działania 1.2, 1.3, 3.1.3, 3.2, 3.3), a także przedsiębiorcy sektora MŚP rozliczający projekty w ramach RPO WSL 2007-2013 (poddziałania 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 3.1.1, 3.2.1).

W RAMACH JAKICH PROGRAMÓW WDRAŻAMY DZIAŁANIA?

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020, który będzie wspierał przedsiębiorców w realizacji ich przedsięwzięć w ramach  :

I Osi Priorytetowej Nowoczesna Gospodarka:

- Działanie 1.2. Badania Rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach

- Działanie 1.3 Profesjonalizacja IOB

Alokacja dostępna na wdrażanie działań w ramach osi I: 183.441.618,00 euro.

Wartość alokacji w złotych (zł), zgodnie ze wzorem regulaminu  konkursu przeliczana jest według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia kwotowania środków w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym ogłoszono nabór.

III Osi Priorytetowej Konkurencyjność MŚP:

- Działanie 3.1 Poprawa warunków do Rozwoju MŚP

  • Poddziałanie 3.1.3 Rozwój profesjonalnych usług świadczonych na rzecz przedsiębiorców

- Działanie 3.2. Innowacje w MŚP

- Działanie 3.3. Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej

Alokacja dostępna na wdrażanie działań i poddziałania w ramach osi III: 173.206.671,00 euro.

Wartość alokacji w złotych (zł), zgodnie ze wzorem regulaminu  konkursu przeliczana jest według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia kwotowania środków w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym ogłoszono nabór.

Na obecnym etapie mogą Państwo poszukiwać informacji o przyszłych konkursach i ich zakresie w harmonogramie konkursów.

CZEGO MOGĄ PAŃSTWO OD NAS OCZEKIWAĆ?

- Jeżeli chcą Państwo porozmawiać o swoim pomyśle, zapytać, na jakie cele można otrzymać wsparcie, zapraszamy.

- Przygotujemy konkursy, przeprowadzimy nabór wniosków oraz ocenimy Państwa projekty.

- Pomożemy w przygotowaniu dokumentów do podpisania umowy.

- Będziemy Państwa wspierać przy rozliczeniu projektu.

- Będziemy Państwu towarzyszyć także w trakcie realizacji projektu, trwałości projektu, pomożemy przy monitorowaniu efektów.

- Ponadto jesteśmy do Państwa dyspozycji w przypadku jakichkolwiek pytań , w tym dotyczących  wersji elektronicznej wniosku.

GDZIE SZUKAĆ INFORMACJI?

Informacje ogólne

Wydział informacji i promocji

tel. (32) 743 91 71, (32) 743 91 77

Adriana Witkowska-Konieczny

Krzysztof Winter

Jarosław Ziewiec

Zespół ds. kontaktu z mediami

tel.(32) 743 92 13

Paulina Cius

Aplikowanie o wsparcie, podpisanie umowy o dofinansowanie

Wydział wyboru i kontraktacji

tel. (32) 743 91 60, (32) 743 91 60

Rozliczanie projektów, monitorowanie przebiegu realizacji oraz trwałość projektu

Wydział rozliczeń

tel. (32) 743 91 60

Wydział kontroli

tel. (32) 743 91 60

 

Obsługa wersji elektronicznej wniosku

Wydział organizacyjny

tel. (32) 743 91 70

Zapraszamy do kontaktu!

PODSTAWA PRAWNA DZIAŁALNOŚCI ŚCP

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości zostało powołane uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego nr III/13/4/2007 z dnia 19 września 2007 roku z późn. zm. Działa w formie jednostki budżetowej

Podstawą działalności Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości jest jego Statut, stanowiący załącznik do ww. uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego, z późniejszymi zmianami.

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości działa w szczególności na podstawie:

1.    Ustawy dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm).

2.    Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 596 z późn. zm.).

3.    Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1649 z późn. zm.).

4.    Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz.U. z 2014 r. poz. 1146).

Funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego  pełni Zarząd Województwa na podstawie art. 25 Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (w odniesieniu do RPO WSL na lata 2007-2013) oraz na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (w odniesieniu do RPO WSL na lata 2014-2020).  Na podstawie art. 27 i 32 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, Instytucja zarządzająca może, w drodze porozumienia, powierzyć instytucji pośredniczącej część zadań związanych z realizacją programu operacyjnego. W związku z powyższym, na podstawie porozumienia zawartego z Zarządem Województwa Śląskiego w dniu 31 października 2007 roku (z późniejszymi aneksami), Instytucja Zarządzająca RPO WSL na lata 2007 – 2013 (Zarząd Województwa Śląskiego) powierzyła Instytucji Pośredniczącej Drugiego Stopnia (Śląskie Centrum Przedsiębiorczości) zadania dotyczące realizacji w całości Działania 1.2 oraz Poddziałań 3.1.1, 3.2.1: W ramach Priorytetu I Badania i rozwój technologiczny (B+R).

Na podstawie art. 10 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020, Instytucja Zarządzająca może powierzyć instytucji pośredniczącej, w drodze porozumienia albo umowy, zadania związane z realizacją krajowego albo regionalnego programu operacyjnego. W związku z powyższym, na podstawie Porozumienia zawartego z Zarządem Województwa Śląskiego z dnia 16 marca 2015 r. Instytucja Zarządzająca RPO WSL na lata 2014 – 2020 (Zarząd Województwa Śląskiego) powierzyła Instytucji Pośredniczącej (Śląskie Centrum Przedsiębiorczości) realizację zadań w odniesieniu do Działania 1.2., Działania 3.2. oraz Działania 3.3.


 

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47; 41-500 Chorzów;
tel.: +48327439160; fax.: +48327439161;
NIP: 954-26-13-270; REGON: 240754902;